سایت رسمی

گزینه‌‌های زبان

بنیاد مطالعات ایران

بنياد مطالعات ایران در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱ ميلادي)، به گونۀ يک نهاد پژوهشي غيرانتفاعی در شهر واشنگتن تاًسيس شد. در آغاز کار، مهم‌ترین هدف بنياد پژوهش در زمينه تاريخ و تمدن ايران و تلاش برای زنده نگاه داشتن زبان فارسی و هويت ايرانی در ميان ايرانيان مهاجر بود، به ویژه از آن رو که در سالهای نخستِ پس از انقلاب هويّت ملّی و فرهنگ باستانی ايران آماج دشمنی ها و حملات بی سابقه شده بود. کمک به ایجاد فضایی مناسب برای ارائه و نشر بررسی‌های محققانه روشنفکران و پژوهشگران مطالعات ایرانشناسی نیز در میان هدف‌های اساسی بنیاد قرار داشت. در سال های اخیر، با استمرار دشواری‌‌ها و کاستی‌ها در زمینه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و فردی مردم ایران، پژوهش در باره اوضاع اقتصادی، سياسی و فرهنگی جامعۀ معاصر ایران نیز به تدریج به فهرست هدف‌ها و برنامه‌های بنیاد افزوده شده است.

                    Visit the Website: www.fis-iran.org